ධර්ම දේශනා

අලුත් දේශනා හා ප්‍රවෘත්ති පළ කරන විට email මාර්ගයෙන් දැන ගැනීමට දකුණු පස ඇති “subscribe” මෙවලම භාවිතා කරන්න.

මෑතදී පැවැත්වූ ධර්ම දේශනා පිළිබඳ විස්තර (Recent Talks) මේ පිටුවෙන් බැලිය හැක.

All talks hosted in this site (මේ වෙබ් අඩවියේ ඇති සියලු දේශනා) can be downloaded easily by using this page.

2022 වර්ෂයේ මේ දක්වා සියලු දේශනා – 2022 All Talks ]

2021 වර්ෂයේ සියලු දේශනා – 2021 All Talks ]

2020 වර්ෂයේ සියලු දේශනා – 2020 All Talks ]

2019 වර්ෂයේ සියලු දේශනා – 2019 All Talks ]

2018 වර්ෂයේ සියලු දේශනා – 2018 All Talks ]

2017 වර්ෂයේ සියලු දේශනා – 2017 All Talks ]

2016 වර්ෂයේ සියලු දේශනා – 2016 All Talks ]

2015 වර්ෂයේ සියලු දේශනා – 2015 All Talks ]

2014 වර්ෂයේ සියලු දේශනා – 2014 All Talks ]

2013 වර්ෂයේ සියලු දේශනා – 2013 All Talks ]

Ven. Sudassana Thero kindly gave permission to post his Dhamma talks here and I take the full responsibility for any possible errors in this site. If you have any suggestions or questions please feel free to Contact Us.