2016/2017 දේශනා

අලුත් දේශනා හා ප්‍රවෘත්ති පළ කරන විට email මාර්ගයෙන් දැන ගැනීමට දකුණු පස ඇති “subscribe” මෙවලම භාවිතා කරන්න.

All talks hosted in this site (මේ වෙබ් අඩවියේ ඇති සියලු දේශනා) can be downloaded easily by using this page.

Ven. Sudassana Thero kindly gave permission to post his Dhamma talks here and I take the full responsibility for any possible errors in this site. If you have any suggestions or questions please feel free to Contact Us.

2017 මේ දක්වා සියලු දේශනා – 2017 All Talks ]

2016 වර්ෂයේ සියලු දේශනා – 2016 All Talks ]

2015 දේශනා

Here is the Folder with all 2014 Talks. 2014 වර්ෂයේ පැවැත්වූ සියලු දේශනා අඩංගු ගොනුව.

2013 වර්ෂයේ පැවැත්වූ දේශනා සඳහා පිවිසෙන්න.