ධර්ම දේශනා

අලුත් දේශනා හා ප්‍රවෘත්ති පළ කරන විට email මාර්ගයෙන් දැන ගැනීමට දකුණු පස ඇති “subscribe” මෙවලම භාවිතා කරන්න. මෑතදී පැවැත්වූ ධර්ම දේශනා පිළිබඳ විස්තර (Recent Talks) මේ පිටුවෙන් බැලිය හැක. All talks hosted in this site (මේ වෙබ් අඩවියේ ඇති සියලු දේශනා) can be downloaded easily by using this page. [ 2020 මේ දක්වා සියලු දේශනා – 2020 … Continue reading ධර්ම දේශනා