සදහම් වර්ෂා – ඔස්ට්‍රේලියාවේ හා නවසීලන්නයේ ධර්ම දේශනා

2019-01-08 සිට 2019-03-05 දක්වා පූජ්‍යපාද මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේගේ හා පූජ්‍යපාද මාන්කඩවල නන්දරතන ස්වාමීන් වහන්සේගේ වැඩමවීමෙන් ඔස්ට්‍රේලියානු හා නවසීලන්නයේදී සිදු කරන සදහම් දේශනා. මේ පනිවිඩය හැකිතාක් බෙදා හරින්න