“මෙතෙරින් එතෙරට” අලුත් පොත

පුජ්‍යපාද මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පසුගිය 09-24 දින පැවැත්වූ දේශනාව පිටපත් කර මාතර මුණිදාස මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් අලුතින්ම සකසන ලද ‘මෙතෙරින් එතෙරට’ නම් පිටු 52 කින් යුත් ධර්ම ග්‍රන්ථය මුද්‍රණය කර බෙදා දෙන්නයි කටයුතු යොදා තිබෙන්නේ. පිටපතක් රු 30 කි. පිටපත් අවශ්‍ය අය එතුමාට දැනුම් දෙන්න.

පොතේ අන්තර්ජාල සංස්කරණය