කථින පින්කම් ධර්ම දේශනා පටිගත කිරීම්

පසුගිය සති දෙක තුල පැවැත්වූ කථින දේශනා පටිගත කිරීම් පහතින් ලබා ගන්න. එම කථින දේශනා වල වීඩියෝ පටිගත කිරීම් සඳහා අපගේ youtube channel එක වෙත පිවිසෙන්න.

  1. 2018-11-10 ලබුනොරුව කථින පින්කමේ දේශනාව
  2. 2018-10-26 නාවුල කථින පින්කමේ දේශනාව
  3. 2018-10-27 ඉලුප්පුකුලම කථින පින්කමේ දේශනාව
  4. 2018-11-03 බෝවල ධර්ම දේශනාව

මේ ධර්ම දේශනා සහ වීඩියෝ අප වෙත එවූ මහත්ම මහත්මීන් හට මේ ධර්ම දානමය කුසලය අයත් වේ.

ලබුනොරුව කථින පිංකමේ සහ එදින සිදුවූ පැවිදි පිංකමේ චායාරුප මෙතැනින් බලන්න.