කථින පින්කම් සහ ධර්ම දේශනා 2018

ඉදිරි සතිය තුළ මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන්ගේ මුලිකත්වයෙන් පැවැත්වෙන කථින පින්කම් හතරක් සහ උන්වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා හතරක් ගැන විස්තර අප වෙත ලැබී ඇත. හැකිතාක් පින්කම් වලට සහභාගී වන්න.

  1. නොවැම්බර් 10-11 කථින පින්කම ලබුනොරුව අරණ්‍ය. නොවැම්බර් 10 සවස 7 ට ස්වාමින්වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාව. නොවැම්බර් 11 දවල් දානය ස්වාමින් වහන්සෙලා 100 නමකට. විමසීම් හෝමාගම නාගිත හිමි 0714079712
  2. බලන්ගොඩ වටවල ධම්මහදය අරණ්‍ය (පහත ෆොටෝ එකද බලන්න). නොවැම්බර් 5 සවස 5 ට ස්වාමින්වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාව.
  3. ඔක්තෝබර් 26-27 කථින පින්කම නාවුල විවේක සෙනසුන. ඔක්තෝබර් 26 සවස 7 ට ස්වාමින්වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාව. ඔක්තෝබර් 27 දවල් දානය ස්වාමින් වහන්සෙලා 75 නමකට. විමසීම් මාන්කඩවල සමාහිත හිමි 0761773629
  4. ඉල්ලුප්පූකුලම ආරණ්‍ය – ඔක්තෝබර් 27 සවස 7 ට ස්වාමින්වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාව.
  5. 2017 වසරේදී මෙන් මෙවරද බසවක්කුලම ධම්මහදය විහාරයේ කථින පින්කමක් නොපැවැත්වේ.