නව පටිගත කිරීම් සහ වීඩියෝ

මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන් විසින් පසුගිය දින කිහිපය තුල පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා කිහිපයක පටිගත කිරීම් පහතින් ලබා ගන්න. මේ දේශනා අප වෙත එවූ සියලු දෙනාට විශේෂයෙන්ම දේශප්‍රිය සහ හර්ෂ යන කලනමිතුරු මහත්මාවන් හට මේ ධර්ම දානමය පින අයත්වේ

සමහර දේශනා අපගේ youtube channel එකට පමණක් එක් කරන බැවින් අනිවාර්යයෙන්ම එම වීඩියෝ දේශනා නැරඹීම සඳහා අපගේ youtube channel එකට subscribe වීමෙන් එකතු වෙන්න.