නව පටිගත කිරීම් සහ අලුත් පොත

මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන් විසින් පසුගිය දින කිහිපය තුල පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා කිහිපයක පටිගත කිරීම් පහතින් ලබා ගන්න. මේ දේශනා අප වෙත එවූ සියලු දෙනාට මේ ධර්ම දානමය පින අයත්වේ

  1. 2018-09-17 ලබුනොරුව භික්ෂු දේශනා 1 – උදැසන
  2. 2018-09-17 ලබුනොරුව භික්ෂු දේශනා 2 – රාත්‍රිය
  3. 2018-09-19 බසවක්කුලම ධම්මහදය ආරණ්‍ය දේශනාව

නිවනේ පණිවිඩය 2 – අලුත් පොත

පුජ්‍යපාද මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පසුගිය 07-27 ලබුනොරුව පැවැත්වූ දේශනාව පිටපත් කර මාතර මුණිදාස මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් අලුතින්ම සකසන ලද ‘පුඤ්ඤකිරියවත්ථු ’ නම් පිටු 40 කින් යුත් ධර්ම ග්‍රන්ථය මුද්‍රණය කර බෙදා දෙන්නයි කටයුතු යොදා තිබෙන්නේ. පිටපතක් රු 30 කි.

පොතේ අන්තර්ජාල සංස්කරණය