ලබුනෝරුව භික්ෂු දේශනා පටිගත කිරීම්

මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා 2 ක පටිගත කිරීම් අප වෙත ලැබී ඇත. ඒවා පහතින් ලබාගන්න. මෙයින් ලබුනෝරුව භික්ෂු දේශනාව ඉතා වැදගත් ධර්ම දේශනාවක් බැවින් අනිවාර්යයෙන්ම සවන් දෙන්න.