ඇසල පෝ දින ධර්ම දේශනාව පටිගත කිරීම

මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන් විසින් පසුගිය ඇසල පෝ දින ලබුනොරුව ආරණ්‍යයේ දී සිදුකල විශේෂ ධර්ම දේශනාවේ පටිගත කිරීම් පහතින් ලබා ගන්න. මේ දේශනාව අප වෙත එවූ හර්ෂ මහතාට මේ ධර්ම දානමය පින් අයත් විය යුතුය.

2018-07-27 ඇසල පෝය – ලබුනොරුව ආරණ්‍ය

සියලු දෙනා අනිවාර්යයෙන්ම සවන් දෙන්න