පුඤ්ඤකිරියවත්ථු පෝද්දල දේශනාව – අලුත් පොත

පුජ්‍යපාද මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පසුගිය මැයි 21 පොද්දල පැවැත්වූ දේශනාව පිටපත් කර මාතර මුණිදාස මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් අලුතින්ම සකසන ලද ‘පුඤ්ඤකිරියවත්ථු ’ නම් පිටු 49 කින් යුත් ධර්ම ග්‍රන්ථය මුද්‍රණය කර බෙදා දෙන්නයි කටයුතු යොදා තිබෙන්නේ. පිටපතක් රු 25 කි.

පොතේ අන්තර්ජාල සංස්කරණය

කතරගම කිරිවෙහෙර විභජ්ජවාද වැඩසටහන

මේ වැඩසටහන භික්ෂූන් වහන්සේලා 1000 ක ගේ සහභාගිත්වයෙන් කතරගම කිරිවෙහෙර අසල 2018-08-11 දින පැවැත්වේ. එහි වැඩසටහන් විස්තරය පහතින් ලබා ගන්න.