මහනුවර අස්ගිරියේදී පැවති විභජ්ජවාද පටිගත කිරීම

2018-07-08 දින මහනුවර අස්ගිරියේදී පැවති විභජ්ජවාද දෙවැනි වැඩසටහනේදී සුදස්සන හිමියන් විසින් පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව පහතින් භාගත කරගන්න. දුර්මත ප්‍රචාරය කරන පිරිස තුන් නිකායෙන්ම නෙරපන්නට මෙහිදී මහනාහිමි වරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කෙරේ. අනිවාර්යයෙන්ම සවන් දෙන්න. මේ දේශනාව අප වෙත ලබාදුන් සුමන හිමියනට මේ ධර්ම දානමය පින අයත්වේ.

2018-07-08 මහනුවර විභජ්ජවාද වැඩසටහන

එම දේශනාවේ කොටසක වීඩියෝ එක මෙතැනින් බලන්න.

ත්‍රිපිටක android app ලබාගන්න

මුදල් වියදම් නොකරම ත්‍රිපිටකය දන් දීම දුර්ලභ අවස්ථාවක්. android app ජංගම දුරකථන වල install කර දෙන්න.

  1. බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය (පාලි/සිංහල) -> https://play.google.com/store/apps/details?id=lk.pitaka.buddhajayanthi
  2. සරල සිංහල ත්‍රිපිටකය -> https://play.google.com/store/apps/details?id=lk.pitaka.saralatipitaka
  3. පාලි සිංහල ශබ්දකෝෂය -> https://play.google.com/store/apps/details?id=lk.pitaka.dictionary
  4. බුද්ධ ජයන්ති සිංහල ත්‍රිපිටකය -> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thripitakaya.lucky.thipitak