ධම්මසංගනී විවරණය පොත් දෙක සහ ඉදිරියේ පැවැත්වෙන දේශනාවක්

ධම්මසංගනී විවරණය පොත් දෙකේ අන්තර්ජාල සංස්කරණ අප වෙත ලැබී ඇත. ඒවා පහතින් ලබාගන්න. මේවා අපවෙත ලබාදුන් කුමාර් ප්‍රනාන්දු මහතාට මේ ධර්ම දානමය පින අයත්වේ.

  1. ධම්මසංගනී විවරණය ප්‍රථම භාගය
  2. ධම්මසංගනී විවරණය දෙවන භාගය

සුදස්සන හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනාවක් මේ මස 20 වැනි ඉරිදා දින ගම්පහදී පැවැත්වේ. වැඩි විස්තර පහත දැන්වීමේ කියවන්න.