“ආර්‍ය්‍ය සත්‍ය දර්ශනය” අළුත් පොත

පූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ 2018-03-10 දින කිරුලපන පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව ඇතුලත් කරලා කලණ මිතුරු මුනිදාස මහතා සැකසූ අලුත් ධර්ම පුස්තකය ඉතා අඩු මුදලකට මුද්‍රණය කරන්න කටයුතු සුදානම් කරලයි තියෙන්නේ.

පොතේ අන්තර්ජාල සංස්කරණය

පිටු 44 ක් සහිත පොතකට යන මුද්‍රණ වියදම රු. 22/- ක් පමණි. පිටපත් විශාල සංඛ්‍යාවක් අවශ්‍ය අය මුණිදාස මහතාට දැනුම් දෙන්න 0714438747 හෝ 0773295174.