“ඡස්සු ලොකො සමුප්පන්නො” අළුත් පොත

පූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ 2017 ඔක්තෝම්බර් 06 දින බලංගොඩ දී සහ 2017 දෙසැම්බර් 16 දින රාජගිරිය ජයශේකරාරාමයේ දී පැවැත්වූ විශේෂ දේශනා දෙක ඇතුලත් කරලා කලණ මිතුරු කුමාර් ප්‍රනාන්දු මහතා සැකසූ අලුත් ධර්ම පුස්තකය මුද්‍රණය කරන්න කටයුතු සුදානම් කරලයි තියෙන්නේ.

පොතේ අන්තර්ජාල සංස්කරණය

පිටු 88 ක් සහිත පොතකට යන මුද්‍රණ වියදම රු. 48/- ක්. පිටපත් විශාල සංඛ්‍යාවක් අවශ්‍ය අය කුමාර් මහතාට දැනුම් දෙන්න 077 7802007