2018-01-28 පේරාදෙණිය දේශනාවේ පටිගත කිරීම

2018-01-28 පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ දී පැවැත්වූ දේශනාවේ පටිගත කිරීම අප වෙත ලැබී පහතින් වෙබ්අඩවියට එක් කර ඇත. මෙය අප වෙත එවූ මහතාට මේ ධර්ම දානමය පින අයත් වේ.

2018-01-28 පේරාදෙණිය දේශනාව