කැළණි දේශනාවේ පටිගත කිරීම සහ රාජගිරිය දේශනාවේ වීඩියෝව

දෙසැම්බර් 22 සිකුරාදා දින සවස 7 ට කැළණි රජමහා විහාරස්ථානයේ දී මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන් විසින් පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාවේ පටිගත කිරීම අප වෙත ලැබී ඇත. එය පහතින් ලබාගන්න.

2017-12-22 කැළණිය නිග්‍රෝධ කප්ප සූත්‍රය

මේ දේශනාවේ පටිගත කිරීම අප වෙත ලබාදුන් ලලිත් මහතාට මේ ධර්ම දානමය පින අයත්වේ.

රාජගිරිය දේශනාවේ වීඩියෝව

2017-12-16 දින රාජගිරියේ දී පැවැත්වූ දේශනාවේ වීඩියෝව මෙතැනින් ලබාගන්න. එය ලබාදුන් චාමින්ද මහතාට මේ ධර්ම දානමය පින අයත්වේ.