රාජගිරිය දේශනාවේ පටිගත කිරීම සහ කැලණිය දේශනාව

පසුගිය 16 වැනි දින රාජගිරියේදී සුදස්සන හිමියන් විසින් පැවැත්වූ දේශනාවේ පටිගත කිරීම අප වෙත ලැබී ඇත. එය පහතින් ලබාගන්න. 

2017-12-16 රාජගිරිය දේශනාව

මේ පටිගත කිරීම අපවෙත ලබාදීමට කටයුතු කල චාමින්ද මහතාට මේ ධර්ම දානමය පින අයත්විය යුතුය.

කැලණිය විහාරස්ථානයේ දේශනාව

දෙසැම්බර් 22 සිකුරාදා දින සවස 7 ට කැළණි රජමහා විහාරස්ථානයේ දී මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනාවක් පවත්වනු ලැබේ. සියලු දෙනා සහභාගී වෙත්වා. සෑම දෙනාටම පණිවිඩය යවන්න.