“අස්සුතං සුනාථ” අලුත් පොත

පූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ 2017-11-18 ලබුනොරුව ආරණ්‍යයේ දී පැවැත්වූ විශේෂ දේශනා දෙක අවසරය සහිතව ඇතුලත් කරලා කලණ මිතුරු මාතර මුනිදාස මහත්මා සැකසූ අලුත් ධර්ම පුස්තකය මුද්‍රණය කරන්න කටයුතු සුදානම් කරලයි තියෙන්නේ.

පිටු 92 ක් සහිත පොතකට යන මුද්‍රණ වියදම රු. 40/- ක්. පිටපත් විශාල සංඛ්‍යාවක් අවශ්‍ය අය මුනිදාස මහතාට දැනුම් දෙන්න 0714438747 හෝ 0773295174.

පොතේ අන්තර්ජාල සංස්කරණය (PDF)