ලබුනොරුව සහ නාඋල කඨින දේශනා වීඩියෝ පටිගත කිරීම්

ලබුනොරුව සහ නාඋල කඨින පින්කම් වලදී සිදුකරන ලද දේශනා පටිගත කරන ලද වීඩියෝ අප වෙත ලැබී youtube එකට එක් කරන ලදී. ඒවා පහතින් ලබා ගන්න. මේවා අප වෙත ලබා දීමට ඉතා උනන්දුවෙන් කටයුතු කල සත්පුරුෂ හර්ෂ මහතාට මේ ධර්ම දානමය පින අයත් වේ.