ඉල් පෝය දේශනා පටිගත කිරීම්

අති පූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන් විසින් ඉල් පොහෝ දින සිල් පිරිස වෙනුවෙන් කරන ලද ඉතා වැදගත් ධර්ම දේශනාවේ සහ ධර්ම සාකච්චාවේ පටිගත කිරීම් අප වෙත ලැබී ඇත. ඒවා පහතින් ලබාගන්න.

  1. 2017-11-03 ඉල් පොහොය උදැසන ධර්ම දේශනාව
  2. 2017-11-03 ඉල් පොහොය දහවල් ධර්ම සාකච්චාව

මේ දේශනා අප වෙත එවූ අමල් සහ රසික යන මහත්වරුන්ට මේ ධර්ම දානමය පින අයත්වේ.