බලංගොඩ කඨින වීඩියෝ එක සහ වාර්තාමය වැඩසටහන

බලංගොඩ කඨින පින්කමේදී පටිගත කරන ලද වීඩියෝ එක අප වෙත ලැබී youtube එකට එක් කරන ලදී. එය මෙතැනින් ලබා ගන්න. මෙය අප වෙත ලබාදුන් චාමින්ද මහතාට මේ ධර්ම දානමය පින අයත් වේ.

වාර්තාමය (Documentary) වැඩසටහන

ලබුනොරුව අරණ්‍ය සේනාසනය ගැන සැකසු වාර්තාමය වැඩසටහන මෙතැනින් නරඹන්න