‘නිමිති ලෝකය’ අලුත් පොත – නව වසරේ ලෝකය අලුතෙන් දකිමු

මෙම පොත 2015 වර්ෂයේ නොවැම්බර් මස දී පූජ්‍යපාද මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන් විසින් දිගු නිහැඬියාවකට පසු පැවැත් වූ ඉතා වැදගත් දේශනා ත්‍රිත්වය ලිඛිත මාධ්‍යයෙන් ඔබ අතට පත් කිරීමකි. දුක් වූ ආයතන හා ස්කන්ධ (දුක) පිරිසිඳ දැකීමෙන් ම සමුදය (නිමිති, ප්‍රපංච) දුරු කළ හැකි බවත්, අද බහුලව ඉගැන්වෙන පරිදි සමුදය තුළ ත්‍රිලක්ෂණය බැලීමෙන් දුක්ඛ නිරෝධය සාක්ෂාත් නොවන බවත් ත්‍රිපිටක දහමට අනුකූලව පැහැදිලි කෙරෙන පෙර නොඇසූ විරූ චතුරාර්‍ය්‍ය සත්‍යය විග්‍රහයක් මෙම පොතෙහි අඩංගුය.

පිටු 122 කින් යුතු මෙම පොතේ මුද්‍රණ වියදම රු. 45 කි. බෙදා දීමට පිටපත් විශාල සංඛ්‍යාවක් ඔබට අවශ්‍ය නම් ඒ අවශ්‍ය පොත් ගණන හැකි ඉක්මනින් මෙහි සඳහන් කරන්න -> https://goo.gl/4LDlqG

nimithi lokaya